Archive for november 2013

Förbjudet att skita i sjön från och med den 1april år 2015

Bosse Lindström och Sten Fält har varit på informationsdag i Västerås.

Det var Mälarens Båtförbund som hade kallat till ett informationsmöte om ett förbud för att tömma båttoaletter ut i sjön.

Representanter från Transport Styrelsen var också där och redogjorde för vad som kommer att gälla från och med den 1 april år 2015.

Det är mycket viktigt att alla båtägare känner till vad som gäller fortsättningsvis.

Här följer de minnes anteckningar från informationsdagen med Mälarens Båtförbund den 23 november 2013

 

Efter en välkomsthälsning av Förbundsordförande Magnus Thele var det dags för Lina Petersson handläggare på Transportstyrelsen. Hon berättade om bland annat att syftet med det kommande förbudet att tömma toaletter i vattnet. En stor orsak till förbudet är att stoppa eller minska övergödningen av våra vatten. Det är främst urinen som bidrar till detta i hög grad samt att andelen kväve i vattnen ökar, med den risken för att våra vatten kan växa igen. Risken för detta är kanske inte så stor just i dag, men ingen vet vad som händer om 50 till 100 år.

Från den första april år 2015 blir det förbjudet för fritidsbåtar mellan 2,5 till 24 meters längd att tömma sitt toalettavfall i svenska vatten upp till 12 Nm från land. Dessutom skall båtar med fast tank byggas om så att tömning på landstation blir möjlig.

De enda båtar som är undantagen från denna ombyggnad är de sk. K-märkta båtarna. Förbudet mot tömning gäller även sk. Porta Potti och dylikt, dock inte pottor. Transportstyrelsen kommer att efter detta datum att utöva tillsyn på hamnar men inte på enskilda båtar. Polis och kustbevakning har inte heller möjlighet att kontrollera om detta efterlevs, annat än om de skulle observera att en båt som tömmer sitt avfall.

Överträdelse mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst två år. Men tanken är inte att straffa oss båtägare utan mer att få till en attitydförändring där samtliga tömmer sin latrin i en tömnings-anordning i stället för i vattnet. Sverige är det sista av Östersjöländerna som inför detta förbud. I Finland till exempel, har detta förbud funnits ända sedan 2005. Sedan detta infördes i Finland har det lätt till att attityden blivit mycket mer positiv till miljön jämfört med tidigare.

Lina klargjorde att definitionen för en hamn betyder att den inte måste ha en ordnad anordning för tömning. Detta fick samtliga närvarande att dra en lättnadens suck då ytterst få om ens någon klubbholme kommer att behöva ha en egen tömningsanordning. Däremot bör alla fasta hamnar alltså även klubbholmar ha en avfallshanteringsplan. Denna plan skall bland annat beskriva var och hur det går att tömma toatankar, var sopor kan lämnas med osv.

De hamnar som har en tömningsanordning får inte heller ta ut en avgift för en tömning. Dock får dessa hamnar ta ut en högre hamnavgift för att täcka kostnaden för denna nya anordning. Sjömackar och dylikt får däremot ta ut en avgift för en service av en tömning.

Lina rekommenderade också båtklubbarna att samarbeta för att se till att det finns optimalt med anordningar för tömning. Det kan ju vara lämpligt att ha en anordning i anslutning till upptagningsplatsen. Fram till den 31 januari 2014 finns det möjlighet att söka LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder), detta bidrag kan betala upp till 50% av investeringskostnaden. Ansökan görs till länsstyrelsen i respektive län.

En fråga som många båtklubbar har funderat över är vad som gäller för klubbholmar. Är dessa att räkna som hamnar eller hur bedöms dessa? Lina gav ett bra svar på frågan. Det är klubben själv som äger rätten i frågan att avgöra vad som behövs. Det bör dock finnas en avfallsplan för holmen och gärna vara beskrivet på en skylt var den närmaste tömningsanordningen finns. Skulle klubben anordna med en tömningsanordning på sin klubbholme så gäller det fortfarande att den får inte ta ut en avgift för denna tömning, samt om föreningen tar ut en hamnavgift för gästande båtar, så måste det finnas möjlighet för tömning.

Under våren 2014 så kommer det att komma mallar för konveterering av avloppssystemet i fritidsbåtar och annan nyttig information. All denna information kommer att finnas på Transportstyrelsens hemsida.

Dessutom kommer det att finnas möjlighet på Transportstyrelsens hemsida att rapportera om det av någon anledning inte går att tömma i en anläggning. Det kommer även finnas en app med vars hjälp det går att hitta dessa olika tömningsanläggningar.

Åhörarna hade en hel del frågor till Lina. Bland annat vad som kommer att hända med det barlastvatten som fartyg tar med sig in i Mälaren. Detta vatten gör att det kommer in oönskade kräftdjur med mera. Svaret blev att det är nya mycket strängare regler på gång inte bara för barlastvatten utan även vad det gäller bottenfärger på fartyg.

Hon avslutade sitt mycket intressanta framförande med en slogan:

”TÖM INTE I SJÖN”

För mer ingående information gå in på: www. transportstyrelsen.se/toa

Hur man konverterar sin båttoalett på egen hand finns information om på: båtmiljö.se, Transportstyrelsens.se och på batunionen.com

Vänligen Bosse Lindström

 

 

Bilder i urval
batramp_1012 batramp_1013 renovering-av-bryggan_1008 renovering-av-bryggan_1028 hagskar_55 renovering-av-bryggan_1066 renovering-av-bryggan_1073